Általános Felhasználási Feltételek

I.  A Feltételek elfogadása

1.1     A Super8 által a weboldalán ( www. super8.hu ) nyújtott szolgáltatások ( a továbbiakban Szolgáltatás, illetve Szolgáltatások ) igénybevételének feltételeit a jelen Általános Felhasználási Feltételek rögzítik az alábbiakban. A Szolgáltatások felhasználásának megkezdésével Ön elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Felhasználási Feltételeket ( a továbbiakban ÁFF ).

1.2      A Super8 fenntartja a jogot az Általános Felhasználási Feltételek módosítására.Az ÁFF érvényes verzióját a „Általános Felhasználási Feltételek” hypertext linkre kattintva tekintheti meg.

II. Felhasználói fiók

2.1     Amennyiben Ön a Super8 Szolgáltatásai keretében elérhető tartalmakhoz kíván hozzáférni, létre kell hoznia egy saját Super8, egyéni azonosítóval rendelkező felhasználói fiókot.

2.2     A Super8 felhasználói fiókjának létrehozatala során Ön köteles a valóságnak megfelelő és teljes körű információt szolgáltatni.

2.3     Fontos, hogy Super8 felhasználói fiókjának egyedi azonosítóját (kódját) mindig megóvja, illetéktelen hozzáféréstől biztonságban tartsa.  Ön köteles a Super8-at azonnal értesíteni, amennyiben a biztonsági szabályok megsértését, illetve saját felhasználói fiókjának illetéktelenek által történő felhasználását észleli.

2.4     Az ÁFF elfogadásával Ön kizárólagos felelősséget vállal a Super8 felhasználói fiókján történtekért a Super8-cal, illetve harmadik személyekkel szemben.

III.                Személyes, nem kereskedelmi célú felhasználás

3.1     A Szolgáltatásban megtalálható minden tartalom a Super8 szerzői jogai, védjegye és szellemi tulajdonjoga által védett.  Ezeket a tartalmakat letölteni, lemásolni, újragyártani, terjeszteni, közvetíteni, továbbítani, vagy bármilyen más módon felhasználni csak a Super8-tól előzetesen megszerzett jogosító jóváhagyás birtokában lehet.  A Super8 a jogosításban kifejezetten nem szereplő felhasználási módok tekintetében minden jogot magának tart fenn.

3.2      A Super8 a „Díjak” táblázatban szereplő díjtételek megfizetésének feltételével engedélyezi az Ön számára a Super8 Szolgáltatásaiban szereplő videotartalom( a továbbiakban Videotartalom) nem kizárólagos, személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásának jogát. Ez a személyes célú felhasználás magában foglalhatja a Videotartalom magán weboldalon, illetve közösségi oldalon ( pl.Facebook ) nem kereskedelmi alapon történő megosztását is.  Amennyiben Ön a Videotartalmat elektronikus úton osztja meg, köteles a Super8-at feltüntetni a tartalom forrásaként.

3.3     Amennyiben Ön a Szolgáltatásban szereplő tartalmakat a fentiektől eltérően, nem személyes célokra kívánja felhasználni, kérjük, keresse meg a Super8-at a............................... –on, mivel az ilyen felhasználás nem tartozik az ÁFF hatálya alá, annak vonatkozásában külön megállapodást kell kötni.

3.4     Ön Szolgáltatásunkat és a Videotartalmat saját belátása szerint használja fel. Az ÁFF elfogadásával Ön kizárólagos felelősséget vállal a Super8-tól átvett tartalmak felhasználásával kapcsolatban. E körben többek között kötelezettséget vállal arra, hogy a Videotartalmat nem fogja felhasználni jogellenes, tisztességtelen,vagy a közszemérmet sértő módon.

3.5     Az ÁFF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás felhasználása során találkozhat ténybelileg téves, sértő, illetlen, vagy Önnek más módon nem tetsző tartalommal. Az ÁFF elfogadásával Ön lemond arról, hogy a későbbiekben a Videotartalmakkal, illetve a Szolgáltatással kapcsolatban ilyen vonatkozású igényt érvényesítsen a Super8-cal szemben.

IV.               Általános korlátozások

4.1     A Super8 az ÁFF szerinti engedélyt és hozzáférést az alábbiakban leírt feltételekkeladja Önnek Szolgáltatásai felhasználásához. Az alábbi feltételek bármilyen módon történő be nem tartása az Ön részéről az ÁFF megsértését jelenti:

4.1.1        Ön nem jogosult a Super8 weboldalának, illetve a Szolgáltatásnak bármilyen módon történő megváltozatására.

4.1.2        Ön nem jogosult a Szolgáltatáshoz való hozzáférést bármilyen, a Super8 által erre a célra megjelölttől eltérő technológia vagy mód felhasználásával megkísérelni.

4.1.3        Ön nem jogosult a Szolgáltatás biztonságával kapcsolatos, illetőleg a Szolgáltatásban megjelenő Tartalom lemásolását megakadályozó vagy korlátozó eszközök megkerülésére, tönkretételére, vagy megzavarására.

4.1.4        Ön nem jogosult a Szolgáltatást semmilyen kereskedelmi célra felhasználni, csak a Super8 előzetes írásos beleegyezésének beszerzése után.

4.1.5        Ön nem jogosult olyan automatizált megoldás ( ideértve, de nem kizárólagosan robotokat, automatikus indexelő programokat, és offline elérhetőséget biztosító megoldásokat ) elindítására vagy használatára, amely olyan módon éri el a Szolgáltatást, hogy egy adott időszakban több megkeresést küld a Super8 szervereire, mint amennyit emberi erőforrással létre lehetne hozni ugyanennyi idő alatt egy nyitott, standard web-kereső felhasználásával.

4.1.6        Ön nem jogosult a weboldal, illetve a Super8 felhasználóiról személyes adatokat gyűjteni és tárolni.

4.2     Ön tudomásul veszi, hogy köteles az ÁFF minden rendelkezését betartani a Szolgáltatások felhasználásának teljes időtartama alatt.

4.3     A Super8 folyamatosan fejlesztés alatt áll annak érdekében, hogy felhasználóinak a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsa.  Ön tudomásul veszi, hogy a Super8 által nyújtott Szolgáltatások tartalma, formája és természete az Ön előzetes értesítése nélkül időről-időre megváltozhat.

4.4     Ön tudomásul veszi, hogy önálló döntése alapján a Super8 jogosult a Szolgáltatásokat ( vagy azok bármely elemét ) az Ön irányában, vagy általában a felhasználók irányában Ön előzetes értesítése nélkül véglegesen vagy időlegesen leállítani, Ön jogosult a Szolgáltatások felhasználásával bármikor felhagyni, a Super8 külön értesítése nélkül.

4.5     Ön tudomásul veszi, hogy kizárólagos felelősséggel tartozik az ÁFF-ben foglalt kötelezettségei esetleges megszegéséért, és az ebből eredő károkért, beleértve bármilyen olyan veszteséget vagy kárt, amely e miatt a Super8-at éri.  A Super8 sem Ön, sem harmadik személyek irányában nem vállal felelősséget annak következményeiért, hogy Ön nem tartotta be az ÁFF-ben foglalt kötelezettségeit.

V.                 Jótállás

5.1     A Szolgáltatások igénybevételével Ön elfogadja, hogy azokat a Super 8 olyan állapotban és minőségben nyújtja, amilyenben azok ténylegesen vannak.Bármely Szolgáltatás igénybevételével Ön kifejezetten elismeri, hogy a Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatások jellemzőiről, minőségéről Ön megfelelően tájékozódott. A Szolgáltatásokminőségével kapcsolatban a Super8 semmiféle jótállásra, illetve helytállásra nem kötelezhető.

5.2     A Super8 különösen nem vállal felelősséget az alábbiakért:

5.2.1        azért, hogy a Szolgáltatás megfelel-e az Ön elvárásainak,

5.2.2        azért, hogy a Szolgáltatások felhasználása során nem lépnek fel hibák, illetve zavaró körülmények,

5.2.3        azért, hogy az Önhöz a Szolgáltatások felhasználása kapcsán jutó információk pontosak és megbízhatóak,

5.2.4        azért, hogy a Szolgáltatások keretében Önnek átadott software-k működésében és a célnak való megfelelésében fellépő hibák kijavításra kerülnek.

5.3     A Super8 felelőssége minden feltétel, jótállás vagy egyéb körülmény tekintetében az ÁFF-ben meghatározott mértékig terjed, ideértve a megfelelő minőségre, a célnak való megfelelésre, vagy a leírásnak való megfelelésre vonatkozó elvárások teljesülésével kapcsolatos kérdéseket is.

VI.               Felelősségkorlátozás

6.1     Az ÁFF egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kizárná vagy korlátozná a Super8 felelősségét olyan károkért, amelyek vonatkozásában a hatályos jogszabályok alapján a felelősséget jogszerűen kizárni vagy korlátozni nem lehet.

6.2     A fenti 6.1 rendelkezéseinek nem ellentmondva, a Super8 kifejezetten nem vállal felelősséget az alábbiakért:

6.2.1        Az ön által elszenvedett bármilyen közvetett vagy járulékos kárért, beleértve

6.2.1.1  bármilyen közvetlen vagy közvetett nyereség-elmaradást,

6.2.1.2  az Ön jóhírének vagy üzleti hírnevének tekintetében elszenvedett kárt,

6.2.1.3  bármilyen lehetőség elvesztését,

6.2.1.4  bármilyen Ön által elszenvedett adatvesztést,

6.2.1.5  bármilyen egyéb veszteséget.

6.2.2        Semmilyen olyan veszteségért, amelynek okaként az alábbiak jelölhetőek meg:

6.2.2.1  a Super8 által a Szolgáltatásokban eszközölt változtatás, illetve a Szolgáltatások részben vagy egészben történő felfüggesztése,

6.2.2.2  a Videotartalom vagy más olyan hírközlési adat törlése, állagromlása, vagy eltárolásának meghiúsulása, amely a Szolgáltatások Ön általi felhasználása során vagy kapcsán került fenntartásra vagy továbbításra,

6.2.2.3  az Ön által a Super8 számára szolgáltatott számlázási adatokat pontatlansága,

6.2.2.4  az Ön jelszavának, illetve Super8 számlája adatainak illetéktelenekhez kerülése az Ön felelősségi körében felmerült okból.

6.3     A Super8 által Ön felé viselt felelősségnek a fenti 6.2-ben felsorolt korlátai attól függetlenül alkalmazandóak, hogy a Super8 tájékoztatva lett-e az esetleg felmerülő károkról, illetve tudnia kellett volna róluk.

VII.             Titoktartás

7.1     A Super8 gyűjti azokat az információkat, amelyeket Ön ad át számára, illetve amelyek a Szolgáltatások Ön által történő felhasználása során keletkeznek.  Az ilyen adatgyűjtést a Super8 a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi.  Az adatgyűjtés célja, hogy

7.1.1        a Super8 szolgáltatásait, illetve

7.1.2        azok fejlesztését szolgálják.

7.2     Az ÁFF elfogadásával, és a felhasználás megkezdésével Ön jóváhagyását adja a fenti 7.1pont szerinti adatok begyűjtéséhez, tárolásához és feldolgozásához.

VIII.           Általános rendelkezések

8.1     Az ÁFF képezi az Ön és a Super8 között létrejövő szerződés teljességét és szabályozza a Szolgáltatások Ön által történő felhasználását.  Az ÁFF helyébe lép minden, az Ön és a Super8 közt, a Szolgáltatásokkal kapcsolatban esetleg korábban létrejött megállapodásnak.

8.2     Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy adott esetben a Super8 értesítéseket küldjön Önnek, többek között az ÁFF változásairól is, emailen, postai úton, vagy a Szolgáltatásokon belül közzétéve.

8.3     Ön tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Super8 nem él azokkal a jogokkal vagy jogorvoslati lehetőségekkel, amelyeket számára a jogszabályok vagy az ÁFF biztosítanak, az nem tekinthető a Super8 részéről megtett formális joglemondásnak, és ezek a jogok és jogorvoslati lehetőségek a továbbiakban is nyitva állnak a Super8 számára.

8.4     Ha bármely, az ügyben hatáskörrel rendelkező bíróság úgy dönt, hogy az ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen, az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁFF további rendelkezéseinek érvényességét, azok érvényesek és kikényszeríthetőek maradnak.

8.5     Az ÁFF, valamint az Ön és a Super8 közötti jogviszony értelmezésére és az azok kapcsán esetleg felmerülő jogvitákra a magyar jog szabályai irányadóak.

8.6     Ön és a Super8 megállapodnak abban, hogy elismerik a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát az ÁFF-fel kapcsolatban esetleg felmerülő jogvitáikkal kapcsolatban. A fentiek mellett Ön tudomásul veszi, hogy a Super8 a továbbiakban is jogosult bármely joghatóság alatt rendkívüli jogorvoslati lehetőségek igénybevételére, amennyiben ez szükségessé válik.